Regulamin

 

1. Postanowienia wstępne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wydarzeniach Sportowych (zwanych dalej:  ORIENT RACES lub Wydarzeniami) organizowanych przez ORIENT RACES Andrzej Magier (zwany dalej: Organizatorem)
 • Promocja Wydarzeń odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.orientraces.pl oraz poprzez portale społecznościowe
 • Uczestnictwo w Wydarzeniu jest całkowicie dobrowolne
 • Warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniu jest uprzednie założenie konta w serwisie www.orientraces.pl, zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacja wymaganych zgód
 • Każdy Uczestnik jest zobowiązany do znajomości i pełnego przestrzegania niniejszego. 

 

2. Cele

Celem Organizatora jest propagowanie aktywności ruchowej poprzez organizację masowego Wydarzenia Sportowego,  zachęcenie mieszkańców Mazowsza do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz rozwijanie umiejętności z zakresu nawigacji w terenie.

3. Organizator

Organizatorem Wydarzeń  Sportowych (w tym m.in. biegów na orientację, treningów, zabaw terenowych) jest firma ORIENT RACES Andrzej Magier z siedzibą przy ul. Czarnomorskiej 17/42, 02-758 Warszawa, NIP 53-619-41-287 REGON 38350905 oraz klub sportowy Wataha (Warszawa) zwane dalej „Organizatorem”. 

 

4. Terminy i miejsca zawodów

ORIENT RACES to zawody w Biegu na Orientację przeznaczone dla mieszkańców Warszawy oraz gości stolicy i Mazowsza, rozgrywane w 8 etapów. 
Miejscem rozgrywania zawodów są m. in. warszawskie parki, tereny osiedli mieszkalnych, ciekawe i znane turystycznie miejsca Warszawy. Dokładny czas i miejsce rozgrywania zawodów każdorazowo podane zostaną w Kalendarzu zawodów znajdującym się na stronie internetowej www.orientraces.pl nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Miejsce rozgrywania etapów:

1 etap - park Szczęśliwicki

2 etap - Kamionkowskie błonia elekcyjne

3 etap - Górce (Bolkowska) - nowa mapa

4 etap - Pole Mokotowskie (wschód)

5 etap -

6 etap - 

7 etap - 

8 etap FINAŁ - 


5. Uczestnictwo

 • Zawody odbywają się w czterech kategoriach: Początkujący, Zuchwali i Profesjonaliści oraz Spacerowicze (Open).
 • Szczegółowy opis kategorii zamieszczony zostanie w biuletynie technicznym ukazującym się przed każdym etapem zawodów 
 • Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez założenie konta i rejestrację na stronie www.orientraces.pl
 • Uczestnictwo w Wydarzeniu osób nieletnich odbywać się może tylko pod opieką rodziców, nauczyciela, trenera lub osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i kontuzje niewynikające wprost z niewłaściwej organizacji Wydarzenia
 • Organizator zobowiązany jest do maksymalizacji zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników oraz właściwego dostosowania wymogów i warunków Wydarzenia poprzez odpowiednie przygotowanie oraz zaprojektowanie tras z wyłączeniem stref niebezpiecznych i przeszkód kontuzjogennych
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego przygotowania Uczestnika, nieprzestrzegania Regulaminu oraz warunków i instrukcji zawartych w biuletynie technicznym oraz bezpośrednich komunikatów Organizatora i osób odpowiedzialnych za właściwe przeprowadzenie Wydarzenia, a w szczególności za następstwa mające podłoże w złym stanie zdrowia Zgłaszającego. 


6. Trasy, mapy

 • Mapy użyte do zaprojektowania tras są wykonane według standardów ISSprOM2019 dla sprinterskich map do Biegu na Orientację
 • Forma zawodów to klasyczna trasa do Biegu na Orientację, z punktami potwierdzanymi według zadanej kolejności
 • Wyboru trasy wg stopnia zaawansowania w kategoriach Początkujący, Zuchwali, Profesjonaliści oraz Spacerowicze dokonuje się w formularzu zgłoszeniowym. Ewentualnych zmian rejestracyjnych można dokonać przed upływem terminu zgłoszeń (tzn. do godziny 23:59 dnia poprzedzającego rozpoczęcie Wydarzenia) za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Organizatora info@orientraces.pl 
 •  


7. System potwierdzania punktów kontrolnych 

 • Na trasach wszystkich kategorii wykorzystywany jest system elektronicznego potwierdzania obecności na punktach kontrolnych tzw. SPORTident (SI)
 • Każdy uczestnik startuje z kartą/chipem SI, która służyć mu będzie do potwierdzania punktów kontrolnych na trasie
 • Na każdego uczestnika przypada jedna karta/chip SI
 • Dopuszcza się startowanie z własnym chipem SI (lub kartą); numer chipa podaje się wraz ze zgłoszeniem zawodnika
 • Organizator zapewnia możliwość wypożyczenia karty/chipa SI w biurze zawodów za dodatkową opłatą 8 zł bezdotykowy SIAC (Air+) lub 5 zł dotykowy SI-8
 • Uczestnik jest odpowiedzialny za wyczyszczenie karty/chipa (stacja “CLEAR” umiejscowiona w strefie startu) oraz uruchomienie trybu bezdotykowego Air+ dla SIAC (stacja „CHECK” umiejscowiona w strefie startu, WAŻNE! po wyczyszczeniu stacją CLEAR dopiero po upływie 3 sekund poprzez stację CHECK można uruchomić tryb bezdotykowy), a po biegu za zczytanie karty/chipa w punkcie SI oraz zwrócenie karty/chipa do obsługi biura zawodów w niepogorszonym stanie technicznym
 • Zgubienie lub zniszczenie karty/chipa wiąże się z opłatą w wysokości 350 zł (SIAC) lub 250 zł (SI-8)


8. Zgłoszenia

 • Formularz zgłoszeniowy uruchamiany jest na około 14 dni przed zawodami na stronie orientraces.pl
 • Ostateczny termin zgłaszania uczestników na zawody upływa o 23:59 na dwa dni przed zawodami. Organizator będzie przestrzegał terminu zgłoszeń; po tym terminie drukowane zostają mapy w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszeń plus ograniczoną ilość dodatkowych map
 • Ewentualne zmiany osobowe związane z zawodnikami lub wybraną trasą mogą być dokonane przed upływem terminu zgłoszenia (czyli najpóźniej na dwa dni o 23:59 przed terminem zawodów) za pośrednictwem adresu e-maila na info@orientraces.pl
 • W biurze zawodów możliwe są zmiany związane z wykreśleniem zawodnika lub dopisaniem nowych zawodników; nie dopuszcza się zmian wybranej trasy
 • Opiekun zapewnia zgody od rodziców oraz dyrekcji szkoły na wyjście uczniów na zawody.
 •  


9. Opłaty

 • Wpisowe*:
  Uczestnicy do 18 lat i powyżej 60 lat – 20 zł/start
  Uczestnicy 15-59 lat – 25 zł/start
 • Wypożyczenie SI:
  karta SPORTident Air+ (SIAC) bezdotykowa – 8 zł/start
  karta SPORTident 8 serii dotykowa – 5 zł/start

*Opłaty można dokonać poprzez konto użytkownika na stronie www.orientraces.pl. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Istnieje również możliwość dokonania zapłaty gotówką lub kartą w dniu zawodów za dodatkową opłatą 5 zł. Ceny podane są z 0% VAT.

Uczestnikowi, który nie dotarł na zawody Organizator nie zwraca opłat wpisowych i za wypożyczenie.

Uczestnicy dojeżdżają na zawody na własny koszt. 

Prawo do odstąpienia od umowy, rezygnacji z udziału w biegu i reklamacje:
W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił wpisowe, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni przed datą biegu, na który dokonano zapisu, Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: info@orientraces.pl, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot kwoty nastąpi na konto, z którego dokonana została płatność. W przypadku płatności kartą przez system szybkich płatności znajdujący się na Stronie internetowej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty. Reklamacje należy kiedować na poczte elektroniczną Organizatora info@orientraces.pl.
W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci wszystkie otrzymane od Uczestnika płatności nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inny bieg lub żądania zwrotu wpisowego. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, przekazując szczegóły zapisu na inny bieg lub zwrotu wniesionych opłat.

10. Wyniki

 • Po każdym etapie na stronie orientraces.pl ukazują się oficjalne wyniki
 • Po każdym etapie zawodów tworzona jest klasyfikacja generalna poszczególnych kategorii wiekowych (tabela 2), zalicza się 6 najlepszych wyników z 8 etapów.
 • Po finałowym biegu cyklu zawodów odbędą się dekorację zwycięzców według wyników końcowych (za 1-3 miejsce). W przypadku równej ilości punktów bierze się pod uwagę wynik jednego lub dwóch etapów nie wliczonych do klasyfikacji generalnej. 
 •  

 
Tabela 1.

              Miejsce

 

Trasa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ekspert

100

95

90

87

84

81

79

77

75

74

… -1

Chojrak

80

75

70

67

64

61

59

57

55

54

… -1

Amator

40

35

30

27

24

21

19

17

15

14

… -1

Spacerowicz

10

 


Tabela 2. Klasyfikacja generalna (z podziałem na Kobiet i Mężczyzn)

Kategoria

Lata

Rok urodzenia

Młodzik

Do 12 lat

2009 i później

Junior

13 – 17 lat

2004 – 2008

Elita

18 - 34 lata

2003 - 1987

Masters

35 – 59 lat

1986 - 1962

Supermasters

Powyżej 60 lat

1961 i wcześniej


Osoby urodzone w 1986 i wcześniej, czyli zaliczane do klasyfikacji Masters, mogą być klasyfikowane w kategorii Elita na swoje życzenie. Deklarację taką można złożyć w trakcie pierwszego zgłoszenia poprzez formularz lub mailowo.


11. Inne informacje

 • Niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich od momentu pobrania mapy przez zawodnika (nie dotyczy trasy Spacerowicze)
 • Zawody odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne 
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione i uszkodzone w trakcie trwania zawodów
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce zawodów i w czasie powrotu
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim
 • Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie we własnym zakresie i w razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów
 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych organizatora w czasie trwania zawodów,
 • Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych, parkowych jak i własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i w biurze zawodów
 • Zabrania się zaśmiecania w rejonie centrum zawodów
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach zamkniętych (zaznaczonych na mapie kolorem oliwkowym lub czerwonym kreskowaniem)
 • Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu
 • O wszystkich sprawach spornych decyduje Organizator
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Szczegóły