Regulamin

 

1. Postanowienia wstępne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wydarzeniach Sportowych (zwanych dalej:  ORIENT RACES lub Wydarzeniami) organizowanych przez ORIENT RACES Andrzej Magier (zwany dalej: Organizatorem)
 • Promocja Wydarzeń odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.orientraces.pl oraz poprzez portale społecznościowe
 • Uczestnictwo w Wydarzeniu jest całkowicie dobrowolne
 • Warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniu jest uprzednie założenie konta w serwisie www.orientraces.pl, zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacja wymaganych zgód
 • Każdy Uczestnik jest zobowiązany do znajomości i pełnego przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 

2. Cele

Celem Organizatora jest propagowanie aktywności ruchowej poprzez organizację masowego Wydarzenia Sportowego,  zachęcenie mieszkańców Mazowsza do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz rozwijanie umiejętności z zakresu nawigacji w terenie.

3. Organizator

Organizatorem Wydarzeń  Sportowych (w tym m.in. biegów na orientację, treningów, zabaw terenowych) jest firma ORIENT RACES Andrzej Magier z siedzibą przy ul. Czarnomorskiej 17/42, 02-758 Warszawa, NIP 53-619-41-287 REGON 38350905 oraz klub sportowy Wataha (Warszawa) zwane dalej „Organizatorem”. 

 

4. Terminy i miejsca zawodów

ORIENT RACES to zawody w Biegu na Orientację przeznaczone dla mieszkańców Warszawy oraz gości stolicy i Mazowsza, rozgrywane w 8 etapów. 
Miejscem rozgrywania zawodów są m. in. warszawskie parki, tereny osiedli mieszkalnych, ciekawe i znane turystycznie miejsca Warszawy. Dokładny czas i miejsce rozgrywania zawodów każdorazowo podane zostaną w Kalendarzu zawodów znajdującym się na stronie internetowej www.orientraces.pl nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Miejsce rozgrywania etapów:

1 etap - park Szczęśliwicki (5 maja)

2 etap - Kamionkowskie błonia elekcyjne (12 maja)

3 etap - Górce (Bolkowska) (19 maja)

4 etap - Osiedle Przyjaźń (26 maja)

5 etap - Górka Kazurka (8 września)

6 etap - Wrzeciono (18 września)

7 etap - Białobrzegi (19 września)

8 etap FINAŁ - Form Bema (29 września)

dodatkowy etap i dekoracje zwycięzców - park Moczydło - 6 października 


5. Uczestnictwo

 • Zawody odbywają się w czterech kategoriach: Amator, Chojrak i Ekspert oraz Spacerowicze (Open).
 • Szczegółowy opis kategorii zamieszczony zostanie w biuletynie technicznym ukazującym się przed każdym etapem zawodów 
 • Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez założenie konta i rejestrację na stronie www.orientraces.pl
 • Uczestnictwo w Wydarzeniu osób nieletnich odbywać się może tylko pod opieką rodziców, nauczyciela, trenera lub osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i kontuzje niewynikające wprost z niewłaściwej organizacji Wydarzenia
 • Organizator zobowiązany jest do maksymalizacji zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników oraz właściwego dostosowania wymogów i warunków Wydarzenia poprzez odpowiednie przygotowanie oraz zaprojektowanie tras z wyłączeniem stref niebezpiecznych i przeszkód kontuzjogennych
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego przygotowania Uczestnika, nieprzestrzegania Regulaminu oraz warunków i instrukcji zawartych w biuletynie technicznym oraz bezpośrednich komunikatów Organizatora i osób odpowiedzialnych za właściwe przeprowadzenie Wydarzenia, a w szczególności za następstwa mające podłoże w złym stanie zdrowia Zgłaszającego. 


6. Trasy, mapy

 • Mapy użyte do zaprojektowania tras są wykonane według standardów ISSprOM2019 dla sprinterskich map do Biegu na Orientację
 • Forma zawodów to klasyczna trasa do Biegu na Orientację, z punktami potwierdzanymi według zadanej kolejności
 • Wyboru trasy wg stopnia zaawansowania w kategoriach Amatorzy, Chojracy, Eksperci oraz Spacerowicze dokonuje się w formularzu zgłoszeniowym. Ewentualnych zmian rejestracyjnych można dokonać przed upływem terminu zgłoszeń (tzn. do godziny 23:59 dnia poprzedzającego rozpoczęcie Wydarzenia) za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Organizatora info@orientraces.pl 
 •  


7. System potwierdzania punktów kontrolnych 

 • Na trasach wszystkich kategorii wykorzystywany jest system elektronicznego potwierdzania obecności na punktach kontrolnych tzw. SPORTident (SI)
 • Każdy uczestnik startuje z kartą/chipem SI, która służyć mu będzie do potwierdzania punktów kontrolnych na trasie
 • Na każdego uczestnika przypada jedna karta/chip SI
 • Dopuszcza się startowanie z własnym chipem SI (lub kartą); numer chipa podaje się wraz ze zgłoszeniem zawodnika
 • Organizator zapewnia możliwość wypożyczenia karty/chipa SI w biurze zawodów za dodatkową opłatą 8 zł bezdotykowy SIAC (Air+) lub 5 zł dotykowy SI-8
 • Uczestnik jest odpowiedzialny za wyczyszczenie karty/chipa (stacja “CLEAR” umiejscowiona w strefie startu) oraz uruchomienie trybu bezdotykowego Air+ dla SIAC (stacja „CHECK” umiejscowiona w strefie startu, WAŻNE! po wyczyszczeniu stacją CLEAR dopiero po upływie 3 sekund poprzez stację CHECK można uruchomić tryb bezdotykowy), a po biegu za zczytanie karty/chipa w punkcie SI oraz zwrócenie karty/chipa do obsługi biura zawodów w niepogorszonym stanie technicznym
 • Zgubienie lub zniszczenie karty/chipa wiąże się z opłatą w wysokości 350 zł (SIAC) lub 250 zł (SI-8)


8. Zgłoszenia

 • Formularz zgłoszeniowy uruchamiany jest na około 14 dni przed zawodami na stronie orientraces.pl
 • Ostateczny termin zgłaszania uczestników na zawody upływa o 23:59 w przeddzień zawodów. Organizator będzie przestrzegał terminu zgłoszeń; po tym terminie drukowane zostają mapy w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszeń plus ograniczoną ilość dodatkowych map
 • Ewentualne zmiany osobowe związane z zawodnikami lub wybraną trasą mogą być dokonane przed upływem terminu zgłoszenia (czyli najpóźniej o 23:59 w przeddzień zawodów) za pośrednictwem adresu e-maila na info@orientraces.pl
 • W biurze zawodów możliwe są zmiany związane z wykreśleniem zawodnika lub dopisaniem nowych zawodników; nie dopuszcza się zmian wybranej trasy
 • Opiekun zapewnia zgody od rodziców oraz dyrekcji szkoły na wyjście uczniów na zawody.
 •  


9. Opłaty

 • Wpisowe*:
  Uczestnicy do 18 lat i powyżej 65 lat – 20 zł/start
  Uczestnicy 18-65 lat – 25 zł/start
 • Wypożyczenie SI:
  karta SPORTident Air+ (SIAC) bezdotykowa – 8 zł/start
  karta SPORTident 8 serii dotykowa – 5 zł/start
 • Uczestnicy powyżej 90 lat są zwolnieni z opłat wpisowych

*Opłaty można dokonać poprzez konto użytkownika na stronie www.orientraces.pl. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Istnieje również możliwość dokonania zapłaty gotówką w dniu zawodów za dodatkową opłatą 5 zł. Ceny podane są z 0% VAT.

Uczestnikowi, który nie dotarł na zawody Organizator nie zwraca opłat wpisowych i za wypożyczenie.

Uczestnicy dojeżdżają na zawody na własny koszt. 

Prawo do odstąpienia od umowy, rezygnacji z udziału w biegu i reklamacje:
W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił wpisowe, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni przed datą biegu, na który dokonano zapisu, Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: info@orientraces.pl, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot kwoty nastąpi na konto, z którego dokonana została płatność. W przypadku płatności kartą przez system szybkich płatności znajdujący się na Stronie internetowej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty. Reklamacje należy kierować na pocztę elektroniczną Organizatora info@orientraces.pl.
W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci wszystkie otrzymane od Uczestnika płatności nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inny bieg lub żądania zwrotu wpisowego. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, przekazując szczegóły zapisu na inny bieg lub zwrotu wniesionych opłat.

10. Wyniki

 • Po każdym etapie na stronie orientraces.pl ukazują się oficjalne wyniki
 • Po każdym etapie zawodów tworzona jest klasyfikacja generalna poszczególnych kategorii wiekowych (tabela 2), zalicza się 6 najlepszych wyników z 8 etapów.
 • Po finałowym biegu cyklu zawodów odbędą się dekorację zwycięzców według wyników końcowych (za 1-3 miejsce). W przypadku równej ilości punktów bierze się pod uwagę wynik jednego lub dwóch etapów nie wliczonych do klasyfikacji generalnej. 
 •  

 
Tabela 1.

              Miejsce

 

Trasa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ekspert

100

95

90

87

84

81

79

77

75

74

… -1

Chojrak

80

75

70

67

64

61

59

57

55

54

… -1

Amator

50

45

40

37

34

31

29

27

25

24

… -1

Spacerowicz

10

 


Tabela 2. Klasyfikacja generalna (z podziałem na Kobiet i Mężczyzn)

Kategoria

Lata

Rok urodzenia

Młodzik

Do 12 lat

2009 i później

Junior

13 – 17 lat

2004 – 2008

Elita

18 - 34 lata

2003 - 1987

Masters

35 – 64 lat

1986 - 1957

Supermasters

Powyżej 65 lat

1956 i wcześniej


Osoby urodzone w 1986 i wcześniej, czyli zaliczane do klasyfikacji Masters, mogą być klasyfikowane w kategorii Elita na swoje życzenie. Deklarację taką można złożyć w trakcie pierwszego zgłoszenia poprzez formularz lub mailowo.


11. Inne informacje

 • Niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich od momentu pobrania mapy przez zawodnika (nie dotyczy trasy Spacerowicze)
 • Zawody odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne 
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione i uszkodzone w trakcie trwania zawodów
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce zawodów i w czasie powrotu
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim
 • Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie we własnym zakresie i w razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów
 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych organizatora w czasie trwania zawodów,
 • Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych, parkowych jak i własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i w biurze zawodów
 • Zabrania się zaśmiecania w rejonie centrum zawodów
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach zamkniętych (zaznaczonych na mapie kolorem oliwkowym lub czerwonym kreskowaniem)
 • Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu
 • O wszystkich sprawach spornych decyduje Organizator
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Szczegóły